Rise of the rest, fall of the west

We may not always see it, but the movement is alive and strong. It is present in the hearts and minds of people today. It is nurtured by the spirit of our ancestors and fueled by our hopes for the coming generations. Every day we take steps forward, by trying our best to do what’s right. We don’t always see the immediate result of those little steps. But the accumulation of those steps creates impact. We need to recognize those steps and celebrate the impact. Even if it is followed by another setback. There is no point of return, the sun is rising. This activity encourages you to celebrate moments of victory.

Watch the following segment from The Uprising

Learning objective

You’re able to identify elements of progress in a social movement.

Activity

Think of a social justice campaign that inspired you and post about an important achievement that has been accomplished in this specific campaign. Share your reflections based on the following questions:

  • What was done or said that was considered an accomplishment?
  • How did this achievement make you feel?
  • To what extent did this achievement strengthen your confidence in the struggle?

De opkomst van de rest, de val van het westen

We zien het misschien niet altijd, maar de beweging is springlevend en sterk. Het is aanwezig in de harten en geesten van mensen. Het wordt gevoed door de geest van onze voorouders en gedreven door onze hoop voor de komende generaties. Elke dag zetten we stappen voorwaarts, door ons in te zetten voor datgene wat juist is. We zien niet altijd het onmiddellijke resultaat van die kleine stapjes. Maar de opeenstapeling van die stappen creëert impact. We moeten die stappen erkennen en de impact vieren. Zelfs als het wordt gevolgd door een nieuwe tegenslag. Er is geen weg meer terug, de zon komt op. Deze activiteit moedigt je aan om momenten van overwinning te vieren.

Bekijk onderstaand fragment uit The Uprising

Leerdoel

Je bent in staat om elementen van vooruitgang in een sociale beweging te identificeren.

Opdracht

Denk aan een campagne voor sociale rechtvaardigheid die jou heeft geïnspireerd en post over een belangrijke overwinning die is bereikt in deze specifieke campagne. Deel jouw reflecties op basis van de volgende vragen:

  • Wat werd er gedaan of gezegd dat als een overwinning werd beschouwd?
  • Hoe voelde je je door deze overwinning?
  • In hoeverre heeft deze overwinning jouw vertrouwen in de strijd versterkt?