Unite the plantations

The colonial project has been very effective in shifting the focus of colonized communities from fighting the colonizer to fighting each other. Playing up differences deemed irreconcilable rather than celebrating diversity has been an important tool to divide colonized communities. The challenge here lies in achieving unity based on the common struggle while respecting differences based on specific identities. It doesn’t have to be one or the other – diversity and unity can exist simultaneously. This activity encourages you to reflect on how colonized communities have been divided and explore how they can be united in the struggle against injustice.

Watch the following segment from The Uprising

Learning objective

You’re able to recognize and overcome tactics of divide and rule.

Activity

Discuss in a post an example of divide and rule dynamics and offer at least one recommendation to overcome the divide and rule effect. Share your reflections based on the following questions:

  • Who is considered the enemy and who are considered allies?
  • Which elements of difference were used to divide the communities?
  • What do these communities have in common?

Verenig de plantages

Het koloniale project is zeer effectief geweest in focusverschuiving van gekoloniseerde gemeenschappen van het vechten tegen de kolonisator naar het vechten tegen elkaar. Het benadrukken van verschillen die als onverenigbaar worden beschouwd in plaats van het vieren van diversiteit, is een belangrijk instrument geweest om gekoloniseerde gemeenschappen te verdelen. De uitdaging hier ligt in het bereiken van eenheid op basis van de gemeenschappelijke strijd met respect voor verschillen op basis van specifieke identiteiten. Het hoeft niet het één of het ander te zijn – diversiteit en eenheid kunnen tegelijkertijd bestaan. Deze activiteit moedigt jou aan om na te denken over hoe gekoloniseerde gemeenschappen verdeeld zijn en om te onderzoeken hoe ze verenigd kunnen worden in de strijd tegen onrecht.

Bekijk onderstaand fragment uit The Uprising

Leerdoel

Je bent in staat de tactieken van verdeel en heers te herkennen en te overwinnen.

Opdracht

Bespreek in een post een voorbeeld van verdeel en heersdynamiek en bied ten minste één aanbeveling om het verdeel en heerseffect te overwinnen. Deel jouw reflecties op basis van de volgende vragen:

  • Wie wordt als de vijand beschouwd en wie worden als bondgenoten beschouwd?
  • Welke elementen van verschil worden gebruikt om de gemeenschappen te verdelen?
  • Wat hebben deze gemeenschappen gemeen?